Zania Design Home Pressupost 48 hrs - Zania Design español ingles ruso chino

Visita a la seva vivenda


Una vegada posats d'acord amb el primer projecte, Zania anirà al seu habitatge a prendre les mesures exactes de l'espai a treballar. Així mateix, els seus dissenyadors han de verificar que l'anàlisi de requisits efectuat en la primera visita era correcte, i en cas contrari, modificaran que resulti necessari del primer projecte per tal d'obtenir el màxim rendiment de l'espai disponible. Finalitzada aquesta fase, se li lliuraran el projecte i pressupost definitius.